Statut

Statut Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „CANIS e CATUS”
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenia nosi nazwę OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH „CANIS e CATUS”, zwane w dalszej części Statutu CANIS e CATUS.
2. Stowarzyszenie będzie się również posługiwało nazwą skróconą „Stowarzyszenie Canis e Catus”.
 
§ 2
 
OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH „CANIS e CATUS”, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, które działa na podstawie prawa
o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, niniejszego statutu oraz posiada osobowość prawną.
 
§ 3

1. Terenem działalności CANIS e CATUS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą CANIS e CATUS jest miasto CZĘSTOCHOWA.
3. CANIS e CATUS jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i niezależnym od innych organizacji kynologicznych i felinologicznych.
4. CANIS e CATUS  ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
5. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz niniejszym statutem.
6. CANIS e CATUS może dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać rzecznika prasowego.
7. CANIS e CATUS może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie
z obowiązującymi przepisami), z której całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze statutu.
8. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Działalność ta nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
9. CANIS e CATUS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub korzystać
z firm usługowych, oraz powoływać biura.
10. Czas trwania CANIS e CATUS nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA CANIS e CATUS

§ 4
1. Celem CANIS e CATUS  jest:
a) organizacja hodowli psów i kotów rasowych, oparta na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji psów i kotów rasowych wśród polskiego społeczeństwa,
b) propagowanie hodowli psów i kotów rasowych,
c) organizacja i propagowanie szkolenia psów rasowych,
d) kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt,
e) przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu psów i kotów,
f) edukacja i propagowanie wśród społeczeństwa należytych warunków opieki
i hodowli zwierząt,
g) zrzeszanie miłośników i hodowców psów i kotów rasowych,
h) popieranie i upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych,
i) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
j) ochrona środowiska,
k) ochrona i promocja zdrowia,
l) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
m) działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
n) pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym oraz starszym,
o) wspieranie grup najbardziej narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną,
p) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, pobudzanie aktywności obywatelskiej,
q) kształtowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
r) promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych oraz integracji środowisk organizacji pozarządowych,
s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
t) integracja środowiska lokalnego i wspieranie rozwoju lokalnego.
 
§ 5

1. CANIS e CATUS realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego CANIS e CATUS jest:
a) prowadzenie dokumentacji hodowlanej (PKD 94.99.Z),
b) reprezentowanie interesów polskiej kynologii i felinologii przed władzami
i instytucjami w kraju (PKD 94.99.Z),
c) rozpowszechnianie idei psa i kota rasowego poprzez organizowanie i uczestniczenie
w imprezach kynologicznych i felinologicznych (zloty, pokazy, konkursy)
(PKD 63.99.Z),
d) organizowanie zebrań, kursów, wykładów o tematyce kynologicznej i felinologicznej (PKD 85.59.B),
e) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków stowarzyszenia ogólnych zasad etyki
w zakresie hodowli i chowu psów i kotów (PKD 94.99.Z),
f) rozpowszechnianie wiedzy nt. prawidłowej hodowli psów i kotów rasowych
(PKD 94.99.Z),
g) organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej (PKD 75.00.Z),
h) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym multimedialnej oraz związanej
z drukowaniem i przygotowaniem do druku (PKD 58.19.Z),
i) organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, seminariów, konferencji (PKD 85.59.B),
j) prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej, edukacyjno – szkoleniowej, doradczej (PKD 85.59.B),
k) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt i prawidłowej opieki nad zwierzętami (PKD 94.99.Z),
l) prowadzenie działań fizjoterapeutycznych z udziałem zwierząt (PKD 86.90.A),
m) działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z),
n) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu (PKD 94.99.Z),
o) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela
(PKD 88.99.Z),
p) prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludzkich
i współpracy między społeczeństwami (PKD 88.99.Z),
q) inicjowanie, tworzenie i realizację programów społeczno-gospodarczych na szczeblu lokalnym (PKD 88.99.Z),
r) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną
(PKD 94.99.Z),
s) wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych
(PKD 94.99.Z).

3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego CANIS e CATUS jest:
a) prowadzenie dokumentacji hodowlanej (PKD 94.99.Z),
b) reprezentowanie interesów polskiej kynologii i felinologii przed władzami
i instytucjami w kraju (PKD 94.99.Z),
c) rozpowszechnianie idei psa i kota rasowego poprzez organizowanie i uczestniczenie
w imprezach kynologicznych i felinologicznych (zloty, pokazy, konkursy)
(PKD 63.99.Z),
d) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków stowarzyszenia ogólnych zasad etyki
w zakresie hodowli i chowu psów i kotów (PKD 94.99.Z),
e) rozpowszechnianie wiedzy nt. prawidłowej hodowli psów i kotów rasowych
(PKD 94.99.Z),
f) działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z),
g) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu (PKD 94.99.Z),
h) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela
(PKD 88.99.Z),
i) prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludzkich
i współpracy między społeczeństwami (PKD 88.99.Z),
j) inicjowanie, tworzenie i realizację programów społeczno-gospodarczych na szczeblu lokalnym (PKD 88.99.Z),
k) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną
(PKD 94.99.Z),
l) wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych
(PKD 94.99.Z).
Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami  CANIS e CATUS mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą psów i kotów rasowych, które są obywatelami RP, zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub mają siedzibę na terenie naszego kraju.
2.   Związek posiada członków:
·         zwyczajnych,
·         wspierających,
·         honorowych.
3. Członkiem CANIS e CATUS może być:
·         Członkiem może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawiony praw publicznych, mający ukończone 16 lat, który identyfikuje się z celem CANIS e CATUS przyjęty przez  Zarząd  na  podstawie  pisemnej  deklaracji.
·         małoletni poniżej 16 lat, po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do CANIS e CATUS, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Warunkiem członkostwa małoletnich poniżej 16 roku życia jest dodatkowo przedstawienie pisemnej zgody przez przedstawiciela ustawowego
·         cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
 
§ 7

1.      Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz uiszczeniu wpisowego i stosownej składki członkowskiej.
2.      Ponowne przyjęcie w szeregi CANIS e CATUS członka, uprzednio wykluczonego w wyniku prawomocnej uchwały Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie orzeczonej kary.
§ 8
 
CZŁONEK ZWYCZAJNY  ma następujące prawa:
·         uczestniczyć w zebraniach Związku
·         wybierać i odwoływać członków oraz być wybieranym do tych organów,
·         zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  CANIS e CATUS,
·         uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez  CANIS e CATUS.
 
§ 9
 
Statutowym prawem i obowiązkiem członka CANIS e CATUS jest uczestniczenie
w Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 10

Członkowie CANIS e CATUS pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społeczne; mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów, w razie wykonywania zadań generujących ponoszenie dodatkowych kosztów np. zwrot kosztów za przejazd.
 
§ 11

Członek ma obowiązek:
·         przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał  CANIS e CATUS,
·         współpracować z władzami i organami CANIS e CATUS  w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
·         sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze CANIS e CATUS,
·         stać na straży dobrego imienia  CANIS e CATUS,
·         przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków CANIS e CATUS,
·         płacić regularnie składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz związku.
 
§ 12

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca CANIS e CATUS pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Członek wspierając nie prowadzący hodowli kotów lub psów rasowych może zostać zwolniony z płacenia składek członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.
Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w CANIS e CATUS przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub umową. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność CANIS e CATUS w zadeklarowany przez siebie sposób. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach CANIS e CATUS w tym Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 13

1.    CZŁONKIEM HONOROWYM CANIS e CATUS może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia i posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.
2.      Członkami honorowymi mogą zostać osoby, nominowane na wniosek co najmniej
10 członków CANIS e CATUS. Wybór musi zostać zaakceptowany Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez CANIS e CATUS  bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 14

Zarząd może ustalić różną wysokość składki członkowskiej dla poszczególnych grup członków.

§ 15

Członkostwo w CANIS e CATUS wygasa na skutek:
1.    Dobrowolnego wystąpienia z CANIS e CATUS  zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2.    zgonu członka CANIS e CATUS,
3.   skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
3 miesięcy,
4.   wykluczenia z CANIS e CATUS  na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
5.   wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6.    rozwiązania lub likwidacji CANIS e CATUS,
7.    pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,
Zarząd CANIS e CATUS  zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE CANIS e CATUS 

§ 16

1. Naczelnymi władzami CANIS e CATUS są:
·         Walne Zebranie Członków,
·         Zarząd
·         Komisja Rewizyjna.
Kadencja  władz  CANIS e CATUS trwa 3 (trzy) lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w  głosowaniu  tajnym  lub  jawnym, w zależności  od  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków
2. Członkowie wybrani do władz CANIS e CATUS  mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz CANIS e CATUS  w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Władze  CANIS e CATUS  działają zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych, instrukcji, uchwał

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17

1.Najwyższą władzą  CANIS e CATUS  jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1.      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2.      z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 
§ 18
 
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§ 19
 
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 3 lat jako sprawozdawczo – wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Powinno być zwołane do 30 czerwca roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku, jednak nie później niż po upływie 21 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane (porządek zebrania).

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczny członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 23

Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1.      określenie głównych kierunków działania i rozwoju CANIS e CATUS,
2.      wybór i odwoływanie wszystkich władz CANIS e CATUS,
3.      uchwalanie zmian statutu,
4.      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5.      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
6.      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
7.      uchwalanie budżetu
8.      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków CANIS e CATUS lub jego władze,
9.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz, CANIS e CATUS
10.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
12.  na wniosek Zarządu o ustanawianiu wysokości wpisowego, składek członkowskich
i innych opłat związanych z prowadzeniem dokumentacji hodowli,
13.  decydowaniu o przystąpieniu CANIS e CATUS   do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
14.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu CANIS e CATUS i przeznaczeniu jego majątku.
 
ZARZĄD  

§ 25

Zarząd  CANIS e CATUS    jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje  CANIS e CATUS    na zewnątrz .
 
§ 26

Zarząd  CANIS e CATUS    składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków CANIS e CATUS .   Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, sekretarza i  skarbnika, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 
§ 27

Zarząd  CANIS e CATUS    zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na dwa miesiące. Zarząd  CANIS e CATUS   podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 
§ 28

Do obowiązków Zarządu CANIS e CATUS   należy:
1.      kierowanie działalnością CANIS e CATUS   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2.      reprezentowanie CANIS e CATUS   na zewnątrz,
3.      przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,
a)      w wyniku rozstrzygnięcia sprawy Zarząd swoim orzeczeniem może:
·        udzielić upomnienia lub nagany,
·        zawiesić w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
·        wykluczyć z CANIS e CATUS .
b)      od  decyzji  o  wykluczeniu  lub  zawieszeniu  w  prawach  członkowskich 
przysługuje  stronie  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Członków w  terminie  30  dni  od  daty otrzymania  zawiadomienia  o  przyjętej  uchwale. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna
4.      zwoływanie i przygotowywanie WZC oraz realizowanie jego uchwał,     
5.      organizowanie zlotów, pokazów, konkursów,
6.      uchwalanie regulaminów, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych
(z wyłączeniem regulaminów działalności naczelnych władz) oraz kontrola ich realizacji,
7.      ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz CANIS e CATUS   przez jego członków,
8.      podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez
Walne Zebranie Członków,
9.      rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań,
10.  prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami CANIS e CATUS,
11.  opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
12.  występowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
13.  udzielanie wyróżnień oraz nagród,
14.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia CANIS e CATUS  do organizacji felinologicznych lub kynologicznych w kraju i za granicą,
 
§ 29

Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30
 
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli całokształtu działalności CANIS
e CATUS.
 
§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, niezbędny jest w głosowaniu udział przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu
z głosem doradczym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie działalności Zarządu Głównego,
2.    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3.   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4.   składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5.        składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 33

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE CANIS e CATUS

§ 34

1.    Źródłami powstania majątku CANIS e CATUS są:
– wpisowe i składki członkowskie,
– darowizny, zapisy i spadki,
– pozyskane dotacje, granty i subwencje,
– środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
– dochody z działalności gospodarczej,
– wpływy z loterii, zbiórek ulicznych,
– dochody z organizacji zlotów, pokazów kotów i psów rasowych, sympozjów,
– dochody ze sprzedaży praw do użytkowania oznak do celów reklamowych,
– wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
– środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
– inne wpływy uzyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.    CANIS e CATUS   może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków CANIS e CATUS  
3.      Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej CANIS e CATUS .
4.      Zarząd majątkiem CANIS e CATUS nie może naruszać przepisów finansowych.
 
§ 35

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej
z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
2. Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd CANIS e CATUS .
3.  Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych CANIS e CATUS   wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.
4. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.

§ 35a

Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i jest ona dodatkowa
w stosunku do działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
94.11.Z – działalność stowarzyszenia w zakresie rejestracji psów i kotów.
73.11.Z – pozostałe usługi reklamowe, sponsoring.
75.00.Z – działalność weterynaryjna.
47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet.
47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna.
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza.
85.59.B – prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej, edukacyjno –
szkoleniowej, doradczej.
94.99.Z – prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt i prawidłowej
opieki nad zwierzętami.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Członek CANIS e CATUS w czasie trwania kadencji  może pełnić w CANIS e CATUS tylko jedną funkcję.
 
§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 39

1. Rozwiązanie się CANIS e CATUS następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków CANIS e CATUS.
2. Uchwała o rozwiązaniu się CANIS e CATUS powinna określać przeznaczenie majątku CANIS e CATUS.
 
§ 40

W sprawach które nie zostały uregulowane niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.
 
§ 41

Statut niniejszy został uchwalony przez Założycieli CANIS e CATUS oraz sygnowany przez Komitet Założycielski w dniu 19 stycznia 2012 r. na mocy uchwały Nr.2/2012.