Regulamin hodowli kotów rasowych

REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH
w STOWARZYSZENIU „CANIS e CATUS”

I. Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Hodowli Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie §24 pkt. 8 Statutu Związku Właścicieli Kotów i Psów Rasowych, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Hodowla kotów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras kotów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 4

Hodowlę kotów rasowych w „Canis e Catus” ukierunkowuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez powoływaną przez siebie Komisję Hodowlaną.

Zarząd Główny powołuje Komisję Hodowlaną (składającą się z 2-5 członków), która poprzez stały monitoring w zakresie hodowli kotów rasowych pełni funkcję opiniodawczą i doradczą.

§ 5

Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepi-
sami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej kotek hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Wraz z zatwierdzeniem przydomka hodowlanego, Zarząd Główny nadaje nr hodowli (ZKH – Związkowa Księga Hodowli). Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać koty na zasadzie współwłasności.

Miłośnikiem jest członek Stowarzyszenia sympatyzujący się z jego ideami i/lub posiadającego kota bez praw hodowlanych/kastrata.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Kotów Rasowych należy do Zarządu
– za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.

Zarząd Główny w przypadku pojawienia się sygnałów o nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów przez któregokolwiek z członków Stowarzyszenia ma obowiązek przeprowadzania kontroli w zakresie hodowli psów rasowych oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności sporządzony zostaje protokół,
z przeprowadzonych czynności.

KARY I NAGRODY

1. Członkowi zwyczajnemu, za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia, osiągnięcia hodowlane lub pracę dla dobra zwierząt bezdomnych, Zarząd Główny może przyznać nagrody
w postaci:
a) pochwały na forum Stowarzyszenia,
b) dyplomu,
c) pucharu,
d) nagrody rzeczowej.

2. Członkowi zwyczajnemu za naruszanie postanowień regulaminu i etyki, działanie na szkodę Stowarzyszenia, mogą być wymierzane kary w postaci:
a) upomnienia,
b) nagany na forum Stowarzyszenia,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 mies. do 2 lat,
d) natychmiastowego pozbawienia członkostwa i wydalenia ze Stowarzyszenia.

§ 7

Za kota rasowego w Canis e Catus uznaje się dorosłego kocura lub kotkę, które nie muszą posiadać udokumentowanego pochodzenia, ale ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.

Do Księgi Początkowej (KP) mogą być wpisane wszystkie kocury lub kotki, których fenotyp odpowiada wzorcowi rasy uznanemu przez FIFe – na pisemny wniosek właściciela lub hodowcy, będącego członkiem Stowarzyszenia. Osobniki takie zapoczątkowują własne drzewo genealogiczne. W momencie gdy będą udokumentowane 3 pokolenia wstecz, potomstwo może uzyskać rodowód.

Kocięta, których rodzice posiadają cechy tej samej rasy, są automatycznie uznawane za przedstawicieli tej samej rasy co rodzice. Za jakość kociąt w danej hodowli w pełni odpowiada hodowca.

§ 8

Hodowca jest zobowiązany do zachipowania wszystkich swoich zwierząt hodowlanych
(stado podstawowe) w trybie natychmiastowym przed przeglądem kwalifikacyjnym, w celu weryfikacji oraz w celu uzupełnienia dokumentacji hodowli.

II. Przydomki hodowlane

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu dostępnym w siedzibie Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Canis e Catus.

2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.

3. Przydomek otrzymują wszystkie kocięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.

4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia rejestrację hodowli w Canis e Catus.

5. Przydomek hodowlany służy identyfikacji hodowli. Hodowca ma prawo do posługiwania się własnym przydomkiem np. w celach reklamowych.

§ 10

1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.

2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. W przypadku, gdy hodowca hoduje zarówno psy jak i koty – przydomek hodowlany jest ten sam – przypisany do hodowcy. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

4. Przydomek hodowlany zarejestrowany w Stowarzyszenia po wyrejestrowaniu hodowli nie może być powtórnie użyty przez inną osobę.

5. Członek Stowarzyszenia nie może zarejestrować hodowli o takim samym przydomku
w innej organizacji.

6. Zwierzęta zarejestrowane w Canis e Catus nie mogą być jednocześnie zarejestrowane
w innej organizacji.

7. Wszystkim kociętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion dla kociąt z kolejnych miotów.

III Kwalifikacje hodowlane

Przegląd kwalifikacyjny hodowli przeprowadzany jest przez lekarza weterynarii wraz
z osobami wyznaczonymi przez Zarząd. Przegląd kwalifikacyjny hodowli obejmuje przegląd stada podstawowego oraz przegląd warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt. Koszt przeprowadzenia przeglądu kwalifikacyjnego ponosi hodowca.

W przypadku, gdy hodowca nie przejdzie pozytywnie przeglądu kwalifikacyjnego (nie spełni podstawowych warunków i wymogów) jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 200zł (dwieście złotych) plus koszty dojazdu.

§ 11
Kotka hodowlana

Kotką hodowlaną jest kotka zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Hodowli (ZKH). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie kotkę, która przeszła pozytywnie przegląd kwalifikacyjny. Kotka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie pozytywnego zaliczenia takiego przeglądu, co zostaje odnotowane w dokumentacji.

§ 12

1. Kotką hodowlaną jest kotka, która:

a) ukończyła 12 miesięcy,

b) uzyskała po ukończeniu 12 miesięcy, ocenę pozytywną na przeglądzie kwalifikacyjnym oraz została zachipowana (nr chip wpisany do karty Hodowli).

§ 13

1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych kotki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Kotka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.

3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli kotki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.

4. Zabrania się właścicielowi kotki hodowlanej krycia jej kocurem bez uprawnień reproduktora.

§ 14
Kocur reproduktor

Reproduktorem jest kocur zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisany do Księgi Hodowli (ZKH). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie kocura, który przeszedł pozytywnie przegląd kwalifikacyjny. Kocur nabywa uprawnienia hodowlane w momencie uzyskania oceny co najmniej bardzo dobrej z takiego przeglądu.

§ 15

1. Reproduktorem, jest kocur, który:

a) ukończył 12 miesięcy,

b) uzyskał po ukończeniu 12 miesięcy, ocenę co najmniej bardzo dobrą na przeglądzie kwalifikacyjnym oraz został zachipowany (nr chip wpisany do księgi Hodowli).

§ 16

1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.

3. Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji felinologicznej jest możliwe tylko
i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 15. Hodowca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających pochodzenie
i uprawnienia reproduktora z innej organizacji. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

IV. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 17

1. Hodowca ma prawo do:

a) uzyskania porad i wszelkich informacji,

b) wyboru reproduktora,

c) odchowania wszystkich urodzonych kociąt,

d) zastrzeżenia, że sprzedawane kocię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się
w metryce.

2. Hodowca ma obowiązek:

a) otoczyć opieką posiadane koty i kotki, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania
i należytą pielęgnację, zapewnić odpowiednią ilość właściwej jakości pożywienia, chronić przed przypadkowym kryciem, stosować profilaktyczne szczepienia ochronne, a w razie konieczności zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,

b) upewnić się czy kocur, którym zamierza kryć kotkę, jest reproduktorem,

c) ograniczyć krycia kotki do 3 w przeciągu 2 lat kalendarzowych dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach,

d) przed kryciem kotki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia za krycie oraz podpisać z nim „Kartę krycia”, zgodnie z ustaleniami uregulować zobowiązania wobec właściciela reproduktora według zawartej pisemnej umowy (Karty krycia),

e) najpóźniej 6 tygodni po urodzeniu kociąt zgłosić każdy pełny miot do Biura Zarządu
z wykorzystaniem „Karty miotu”. Używając reproduktora spoza Stowarzyszenia należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,

f) kocięta zgłoszone po 6 tygodniach od urodzenia przechodzą dodatkowy przegląd kwalifikacyjny, a koszt metryki wzrasta o 50zł,

g) opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej
w Stowarzyszeniu tabeli opłat.

h) godnie reprezentować Stowarzyszenie Canis e Catus

i) nie działać na niekorzyść Stowarzyszenia Canis e Catus oraz ich członków

§ 18

Warunki hodowli

1. Hodowca zobowiązuje się do bezwzględnego przetrzymywania swoich zwierząt,
a w szczególności kotek ciężarnych, kotek karmiących oraz kociąt w ogrzewanych pomieszczeniach, z dostępem do światła dziennego, wody pitnej, odpowiedniej jakości pożywienia.

2. Hodowca zobowiązuje się do bezwzględnego utrzymywania zwierząt i ich stanowisk w czystości.

3. Hodowla powinna być prowadzona w oparciu o wiedzę genetyczną, przy zachowaniu odpowiednich warunków zapewniających zapobieganie chorobom. Kotom należy stworzyć należyte warunki bytowania.

4. Koty muszą mieć swobodny dostęp do misek ze świeżą wodą pitną, odpowiednim pożywieniem, posłania, zabawek oraz drapaków lub podobnych konstrukcji.

5. Koty powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą swobodne poruszanie się i zabawę w warunkach domowych.

6. Oddzielne pomieszczenia – Jeżeli koty przebywają w pomieszczeniach oddzielonych od domu, należy zadbać o odpowiednie wyposażenie tych pomieszczeń, zapewniające im najlepsze warunki bytowe. Pomieszczenia takie muszą spełniać następujące warunk:

a) na każdego kota powinno przypadać przynajmniej 5 metrów kwadratowych podłogi, pomieszczenie musi mieć przynajmniej 1,80 m wysokości. Kotom należy zapewnić więcej niż jeden poziom oraz legowisko/schronienie.

b) wszystkie części pomieszczenia muszą być dostępne dla człowieka i wodoodporne.

W przypadku pomieszczeń zewnętrznych:

a) koty muszą mieć dostęp do miejsca zacienionego, zapewniającego ochronę przed bezpośrednimi promieniami słońca,

b) na wypadek opadów atmosferycznych, koty muszą mieć dostęp do pomieszczeń wewnętrznych. Pomieszczenia takie muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwe ich osuszanie.

§ 19
Przegląd kontrolny

Zarząd, lub wyznaczone przez niego osoby, mają prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w danej hodowli w celu weryfikacji ilości sztuk stada podstawowego oraz warunków w jakich przetrzymywane są zwierzęta. Kontrola w hodowlach powyżej 10 sztuk stada podstawowego przeprowadzana będzie raz na 3 miesiące. Hodowle posiadające 10 lub mniej sztuk stada podstawowego kontrolowane będą raz na 6 miesięcy.
Z każdej kontroli sporządzony zostanie protokół, który zostanie dołączony do dokumentacji hodowli. W przypadku negatywnej oceny z kontroli hodowla może zostać zawieszona lub wykluczona ze Stowarzyszenia. Również odmowa przez Hodowcę okazania warunków bytowych zwierząt może skutkować zawieszeniem jego członkostwa na czas nieokreślony. Każdorazowo w takim przypadku ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

V. Ekwiwalent za krycie

§ 20

Przed dokonaniem krycia, właściciel kotki i właściciel kocura powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Stowarzyszenie może pełnić rolę mediatora.

VI. Dokumentacja hodowlana

Każdy hodowca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swojej hodowli. Dokumentacja ta jest udostępniana, do wglądu komisji, podczas przeglądów kontrolnych.

§ 21

Poprawnie wypełniona Karta krycia i Karta miotu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd. Kartę krycia sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla właściciela reproduktora, suki hodowlanej oraz do dokumentacji hodowlanej Stowarzyszenia. Krata Krycia i Karta miotu muszą być własnoręcznie podpisane. Błędnie wypełniona lub niekompletna dokumentacja jest powodem do wstrzymania lub odmowy wydania metryk/rodowodów.

§ 22

1. Metrykę urodzenia wypisuje Sekretarz na druku wydanym przez Stowarzyszenie. Są one pisemnym potwierdzeniem czystości rasy.

2. Hodowca własnoręcznym podpisem, z użyciem pieczątki hodowli zaświadcza oraz potwierdza, iż dane zawarte w metryce są zgodne ze stanem faktycznym, a rodzice sprzedawanego kociaka posiadają cechy tej samej rasy, tym samym biorąc na siebie całą odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek nieścisłości.

3. Pełną odpowiedzialność, za jakość kociąt ponosi hodowca. Hodowca zobowiązany jest do poinformowania przyszłego właściciela o jakichkolwiek wadach stwierdzonych podczas rutynowego badania weterynaryjnego.

4. Przeglądu kwalifikacyjnego miotu dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych lub wyznaczony lekarz weterynarii.

5. Wydawane przez Canis e Catus metryki nie umożliwiają uzyskania rodowodu w innych Związkach i Stowarzyszeniach oraz nie umożliwiają wystawiania kotów na wystawach innych organizacji felinologicznych.

6. Zaleca się hodowcy przekazywanie kociąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach kociąt (adnotacja w metryce).
7.Hodowca ma obowiązek przekazania kocięcia tylko i wyłącznie z metryką , rodowodem tym samym zabrania się umieszczania ogłoszeń miotów nie zgłoszonych.

§ 23

1. Rodowód na podstawie pisemnego wniosku właściciela o wpisanie do Księgi Rodowodowej ma prawo otrzymać kot/kotka:

a) posiadający rodowód innego związku felinologicznego FIFe,

b) posiadający udokumentowane pochodzenie (minimum 3 pokolenia wstecz)
w Canis e Catus.

§ 24

Zmiana właściciela kocura/kotki musi być zgłoszona w Biurze Zarządu celem odnotowania
w ZKH, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.

VII. Postanowienia końcowe

§ 25

1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd.

2. W przypadku stwierdzenia rażących nadużyć zawartych w §17, pkt.2 oraz § 18, może zostać nałożona na hodowcę kara lub wykluczenie ze Związku. W takich przypadkach ostateczne decyzje podejmuje Zarząd.

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli kota rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.

4. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji kota. Badanie wykonywane jest na koszt hodowcy.

5. Składka członkowska jest płatna w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia każdego roku, przy czym za datę płatności uważa się datę wpływu pieniędzy na konto podane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 26

Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd.

Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia.