Regulamin hodowli psów rasowych

 

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

w STOWARZYSZENIU  „CANIS e CATUS”

I.Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie §24 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i u żytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 4

Hodowlę psów rasowych w „Canis e Catus” ukierunkowuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez powoływaną przez siebie Komisję Hodowlaną.

Zarząd Główny powołuje Komisję Hodowlaną (składającą się z 2-5 członków), która poprzez stały monitoring w zakresie hodowli psów rasowych pełni funkcję opiniodawczą i doradczą.

§ 5

Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Wraz z zatwierdzeniem przydomka hodowlanego, Zarząd Główny nadaje nr hodowli (ZKH – Związkowa Księga Hodowli).  Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

Miłośnikiem jest członek Stowarzyszenia sympatyzujący się z jego ideami i/lub posiadającego psa bez praw hodowlanych/kastrata.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu – za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.

Zarząd Główny w przypadku pojawienia się sygnałów o nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów przez któregokolwiek z członków Stowarzyszenia ma obowiązek przeprowadzania kontroli w zakresie hodowli psów rasowych oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności sporządzony zostaje protokół z przeprowadzonych czynności.

KARY I NAGRODY

1.Członkowi zwyczajnemu, za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia, osiągnięcia hodowlane lub pracę dla dobra zwierząt bezdomnych, Zarząd Główny może przyznać nagrody w postaci

a) pochwały na forum Stowarzyszenia,

b) dyplomu,

c) pucharu,

d)nagrody rzeczowej.

2.Członkowi zwyczajnemu za naruszanie postanowień regulaminu i etyki, działanie na szkodę Stowarzyszenia, mogą być wymierzane kary w postaci:

a) upomnienia,

b) nagany na forum Stowarzyszenia,

c) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 mies. do 2 lat,

d) natychmiastowego pozbawienia członkostwa i wydalenia ze Stowarzyszenia.

§ 7

Za psa rasowego w Canis e Catus uznaje się dorosłego psa lub sukę posiadające udokumentowane pochodzenie (min. 3 pokolenia wstecz) oraz te, które nie muszą posiadać udokumentowanego pochodzenia, ale ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.

Do Księgi Początkowej (KP) mogą być wpisane wszystkie psy lub suki, których fenotyp odpowiada wzorcowi rasy uznanemu przez FCI – na pisemny wniosek właściciela lub hodowcy, będącego członkiem Stowarzyszenia. Osobniki takie zapoczątkowują własne drzewo genealogiczne. W momencie gdy będą udokumentowane 3 pokolenia wstecz, potomstwo może uzyskać rodowód.

Szczenięta, których rodzice posiadają cechy tej samej rasy, są automatycznie uznawane za przedstawicieli rasy tej samej co rodzice. Za jakość szczeniąt w danej hodowli w pełni odpowiada hodowca.

§ 8

Hodowca jest zobowiązany do zachipowania wszystkich swoich zwierząt hodowlanych (stado podstawowe) w trybie natychmiastowym przed przeglądem kwalifikacyjnym, w celu weryfikacji oraz  w celu uzupełnienia dokumentacji hodowli.

II. Przydomki hodowlane

§ 9

Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu dostępnym w siedzibie Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Canis e Catus.
Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia rejestrację hodowli w Canis e Catus.
Przydomek hodowlany służy identyfikacji hodowli. Hodowca ma prawo do posługiwania się własnym przydomkiem np. w celach reklamowych.
§10

Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
W przypadku, gdy hodowca hoduje zarówno psy jak i koty – przydomek hodowlany jest ten sam – przypisany do hodowcy. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.
Przydomek hodowlany zarejestrowany w Stowarzyszeniu po wyrejestrowaniu hodowli nie może być powtórnie użyty przez inną osobę.
Członek Stowarzyszenia nie może zarejestrować hodowli o takim samym przydomku w innej organizacji.
Zwierzęta zarejestrowane w Canis e Catus nie mogą być jednocześnie zarejestrowane w innej organizacji.
Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion dla szczeniąt z kolejnych miotów.
III Kwalifikacje hodowlane

Przegląd kwalifikacyjny hodowli przeprowadzany jest przez lekarza weterynarii wraz z osobami wyznaczonymi przez Zarząd. Przegląd kwalifikacyjny hodowli obejmuje przegląd stada podstawowego oraz przegląd warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt. Koszt przeprowadzenia przeglądu kwalifikacyjnego ponosi hodowca.

W przypadku, gdy hodowca nie przejdzie pozytywnie przeglądu kwalifikacyjnego (nie spełni podstawowych warunków i wymogów) jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 200zł (dwieście złotych) plus koszty dojazdu.

§ 11

Suka hodowlana

Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Hodowli (ZKH). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która przeszła pozytywnie przegląd kwalifikacyjny. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie pozytywnego zaliczenia takiego przeglądu, co zostaje odnotowane w dokumentacji.
§ 12

Suką hodowlaną jest suka, która:
a) ukończyła 12 miesięcy,

b) uzyskała po ukończeniu 12 miesięcy, ocenę pozytywną na przeglądzie kwalifikacyjnym oraz została zachipowana (nr chip wpisany do karty Hodowli).

§ 13

Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.
Zabrania się właścicielowi suki hodowlanej krycia jej psem bez uprawnień reproduktora.
§ 14

Pies reproduktor

Reproduktorem jest pies zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisany do Księgi Hodowli (ZKH). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który przeszedł pozytywnie przegląd kwalifikacyjny. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie uzyskania oceny co najmniej bardzo dobrej z takiego przeglądu.
§ 15

Reproduktorem, jest pies który:
a) ukończył 12 miesięcy,

b) uzyskał po ukończeniu 12 miesięcy, ocenę co najmniej bardzo dobrą na przeglądzie kwalifikacyjnym oraz został zachipowany (nr chip wpisany do księgi Hodowli).

§ 16

Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 15. Hodowca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających pochodzenie i uprawnienia reproduktora z innej organizacji. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     IV.Prawa i obowiązki hodowcy
§ 17

Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji,

b) wyboru reproduktora,

c) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,

d) zastrzeżenia, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w metryce.

Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, zapewnić odpowiednią ilość właściwej jakości pożywienia, chronić przed przypadkowym kryciem, stosować obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia ochronne, a w razie konieczności zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,

b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,

c) ograniczyć krycia suki do 3 w przeciągu 2 lat kalendarzowych dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach,

d) przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia za krycie oraz podpisać z nim „Kartę krycia” oraz zgodnie z ustaleniami uregulować zobowiązania wobec właściciela reproduktora według zawartej pisemnej umowy (Karty krycia),

e) najpóźniej 28 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić każdy pełny miot do Biura Zarządu z wykorzystaniem „Karty miotu”. Używając reproduktora spoza Stowarzyszenia należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,

f) szczenięta zgłoszone po 28 dniu od urodzenia przechodzą dodatkowy przegląd kwalifikacyjny, a koszt metryki wzrasta o 50zł.

g) opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Stowarzyszeniu tabeli opłat.

h) godnie reprezentować Stowarzyszenie Canis e Catus

i) nie działać na niekorzyść Stowarzyszenia Canis e Catus oraz ich członków

§ 18

Warunki hodowli

Hodowca zobowiązuje się do bezwzględnego przetrzymywania suk ciężarnych, suk karmiących oraz szczeniąt w ogrzewanych pomieszczeniach, z dostępem do światła dziennego, wody pitnej, odpowiedniej jakości pożywienia.
Hodowca zobowiązuje się do bezwzględnego utrzymywania zwierząt i ich stanowisk w czystości.
Hodowla powinna być prowadzona w oparciu o wiedzę genetyczną, przy zachowaniu odpowiednich warunków zapewniających zapobieganie chorobom. Psom należy stworzyć należyte warunki bytowania.
Psy, w szczególności ras małych i krótkowłosych należy przetrzymywać w pomieszczeniach osłoniętych od warunków atmosferycznych, z dostępem do światła dziennego, wody pitnej, odpowiedniej jakości pożywienia.
Psy większych ras, posiadające podszerstek, chroniący przed zimnem, mogą przebywać w kojcach, zadaszonych, nie krępujących swobodnego poruszania się, uniemożliwiających samodzielne wydostanie się psa na zewnątrz, bez kontroli hodowcy. W okresie zimy psy bezwzględnie powinny posiadać ocieplaną budę, w której będą mogły schronić się przed mrozem.
§ 19

Przegląd kontrolny

Zarząd, lub wyznaczone przez niego osoby, mają prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w danej hodowli w celu weryfikacji ilości sztuk stada podstawowego oraz warunków w jakich przetrzymywane są zwierzęta. Kontrola w hodowlach powyżej 10 sztuk stada podstawowego przeprowadzana będzie raz na 3 miesiące. Hodowle posiadające 10 lub mniej sztuk stada podstawowego kontrolowane będą raz na 6 miesięcy. Z każdej kontroli sporządzony zostanie protokół, który zostanie dołączony do dokumentacji hodowli. W przypadku negatywnej oceny z kontroli hodowla może zostać zawieszona lub wykluczona ze Stowarzyszenia. Również odmowa przez Hodowcę okazania warunków bytowych zwierząt może skutkować zawieszeniem jego członkostwa na czas nieokreślony. Każdorazowo w takim przypadku ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

V. Ekwiwalent za krycie

§ 20

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Stowarzyszenie może pełnić rolę mediatora.

VI. Dokumentacja hodowlana

Każdy hodowca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swojej hodowli. Dokumentacja ta jest udostępniana, do wglądu komisji, podczas przeglądów kontrolnych.

§ 21

Poprawnie wypełniona Karta krycia i Karta miotu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd. Kartę krycia sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla właściciela reproduktora, suki hodowlanej oraz do dokumentacji hodowlanej Stowarzyszenia. Krata Krycia i Karta miotu muszą być własnoręcznie podpisane. Błędnie wypełniona lub niekompletna dokumentacja jest powodem do wstrzymania lub odmowy wydania metryk/rodowodów.

§ 22

Metrykę urodzenia wypisuje Sekretarz na druku wydanym przez Związek. Są one pisemnym potwierdzeniem czystości rasy.
Hodowca własnoręcznym podpisem, z użyciem pieczątki hodowli zaświadcza oraz potwierdza, iż dane zawarte w metryce są zgodne ze stanem faktycznym, a rodzice sprzedawanego szczeniaka posiadają cechy tej samej rasy, tym samym biorąc na siebie całą odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek nieścisłości.
Pełną odpowiedzialność za jakość szczeniąt ponosi hodowca. Hodowca zobowiązany jest do poinformowania przyszłego właściciela o jakichkolwiek wadach stwierdzonych podczas rutynowego badania weterynaryjnego.
Przeglądu kwalifikacyjnego miotu dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych lub wyznaczony lekarz weterynarii.
Wydawane przez Canis e Catus metryki nie umożliwiają uzyskania rodowodu w innych Związkach i Stowarzyszeniach oraz nie umożliwiają wystawiania psów na wystawach innych organizacji kynologicznych.
Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach szczeniąt (adnotacja w metryce).
7.Hodowca ma obowiązek przekazania szczeniaka tylko i wyłącznie z metryką ,  rodowodem  tym samym zabrania się umieszczania ogłoszeń miotów nie zgłoszonych.

§ 23

Rodowód na podstawie pisemnego wniosku właściciela o wpisanie do Księgi Rodowodowej ma prawo otrzymać pies/suka:
a) posiadający rodowód innego związku kynologicznego FCI,

b) posiadający udokumentowane pochodzenie (minimum 3 pokolenia wstecz) w Canis e Catus.

§ 24

Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona w Biurze Zarządu celem odnotowania w ZKH, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.

VII. Postanowienia końcowe

§ 25

Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd.
W przypadku stwierdzenia rażących nadużyć zawartych w §17, pkt.2 oraz § 18, może zostać nałożona na hodowcę kara lub wykluczenie ze Związku. W takich przypadkach ostateczne decyzje podejmuje Zarząd.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.
W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa. Badanie wykonywane jest na koszt hodowcy.
Składka członkowska jest płatna w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia każdego roku, przy czym za datę płatności uważa się datę wpływu pieniędzy na konto podane na stronie internetowej Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                       § 26
Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd.

Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia.