Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

Canis e Catus

Rozdział I Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z Serwisu internetowego sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.W regulaminie określone są prawa i obowiązki użytkowników Bazy Canis e Catus, prawa
i obowiązki klientów sklepu a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.

3.Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Rozdział II Definicje

1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator — Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus” z siedzibą w Częstochowie, ul.Limanowskiego 49 lok.96, 42-207 Częstochowa, zarejestrowane w sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414047, NIP 9492190990;
 2. Baza Canis e Catus – Baza Oznakowanych Zwierząt Canis e Catus – internetowa baza danych prowadzona przez Administratora w języku polskim, umożliwiająca rejestrowanie zwierząt oznakowanych oraz przeglądanie tych danych, dostępna w domenie internetowej canisecatus.pl;
 3. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Pupil – pies, kot;
 6. Użytkownik — oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z serwisu internetowego bazy Canis e Catus zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 7. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w bazie, służący do rejestracji konta Użytkownika;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Rejestracja zwierząt – wprowadzenie do bazy Canis e Catus danych pupila;
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego;
 11. Sprzedawca – Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus” z siedzibą w Częstochowie, ul.Limanowskiego 49 lok.96, 42-207 Częstochowa, zarejestrowane w sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414047, NIP 9492190990;
 12. Konto – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, dzięki któremu Użytkownik może dokonywać określonych działań;
 13. Ogłoszenie — zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie informacja odnośnie odnalezienia lub zagubienia zwierzęcia, zamieszczony przez Użytkownika anons dotyczący sprzedaży zwierzęcia, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 14. Serwis internetowy – strona internetowa o domenie canisecatus.pl świadcząca usługi drogą elektroniczną;

Rozdział III Zasady korzystania z serwisu internetowego

1.Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie komunikujące się z Internetem,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

b) korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu,

Rozdział IV Ogólne warunki korzystania z bazy Canis e Catus

1.W bazie Canis e Catus prowadzona jest rejestracja zwierząt zaczipowanych, oznakowanych tatuażem lub poprzez identyfikator w postaci zawieszki.

2. W celu zarejestrowania pupila, należy założyć Konto Użytkownika, które dostępne jest na stronie caniseecatus.pl w odpowiedniej zakładce.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem procesu rejestracji do bazy Canis e Catus zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Rejestracja w serwisie oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z regulaminem oraz że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Warunkiem rejestracji w bazie jest udostępnienie wymaganych do rejestracji danych osobowych. Brak udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych może powodować brak dostępu do usług.

5. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie po uzyskaniu przez Administratora zgody ze strony Użytkownika na dokonywanie tej czynności.

7. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus” z siedzibą w Częstochowie, ul. Limanowskiego 49 lok.96, 42-207 Częstochowa, zarejestrowane w sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414047

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

9. W przypadku, gdy udostępnione dane osobowe są niezbędne do korzystania z usługi, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług również drogą elektroniczną.

10. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach bazy może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

12. Usługi dostępne w bazie Canis e Catus mają charakter darmowy lub odpłatny.

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w bazie Canis e Catus treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

14. Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać współpracę
z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].

15. Wraz z usunięciem Konta, Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP użytkownika po usunięciu konta na okres określony ustawą na potrzeby Policji i prokuratury. Nadto Administrator może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika; niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy; dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
16. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu bazy Canis e Catus oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, nakazującej Administratorowi takie działanie. Administrator bazy gwarantuje podejmowanie wszelkich starań, aby dane osobowe były strzeżone w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Rozdział V Ogłoszenia

1.Ogłoszenia, funkcja ta dostępna jest zarówno dla zarejestrowanych użytkowników, jak i dla osób zamierzających korzystać z oferowanych przez stronę funkcji w sposób selektywny.

2. Ogłoszenia zamieszczane na stronie canisecatus.pl musi być zgodne z założeniami Regulaminu i wymaga wcześniejszego utworzenia Konta oraz wypełnienia odpowiedniego formularza.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Administrator zezwala na dodawanie ofert kupna i sprzedaży jedynie psów i kotów pochodzących z hodowli zwierząt zarejestrowanych w Ogólnopolskim Niezależnym Stowarzyszeniu Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus” z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanego w sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414047, NIP 9492190990. Anonse niespełniające w/w kryteriów będą usuwane z Serwisu.

4. Ogłoszenia o sprzedaży i zakupie psów i kotów oraz o znalezieniu zwierzęcia dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, którzy odwiedzą stronę canisecatus.pl

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Treść informacji wprowadzanych do serwisu powinna opisywać stan faktyczny dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników,
w szczególności, co do właściwości tematu, takich jak: stan zdrowia zwierzęcia, pochodzenie, cechy charakterystyczne, dokumentacja.

7. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

8. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego
w szczególności, gdy zawiera treści:

a) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

b) naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;

c) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów;

d) świadomie wprowadzające w błąd;

e) powszechnie uznane za obraźliwe;

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia;

b) zakres wywiązania się z umowy sprzedaży przez osobę składającą ogłoszenie zawartej
z nabywcą przedmiotu sprzedaży;

c) działanie czynników niezależnych od Administratora, systemów teleinformatycznych lub urządzeń technicznych;

10. Administrator ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia lub zablokowania Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za jej pośrednictwem mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników a także w przypadku, w którym treść Ogłoszenia działa na szkodę Administratora.

Rozdział VI Opłaty

1.Utworzenie konta jest bezpłatne.

2.Za rejestrację pupila w bazie canis e catus pobiera się opłatę jednorazową. Administrator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie określonym w regulaminie.

 

Rozdział VII Sklep internetowy

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, posiadają wymagane certyfikaty jakości, spełniające standardy bezpieczeństwa i legalnie wprowadzone na polski rynek.

2. W Sklepie dostępny jest katalog oferowanych produktów. Znajdują się w nim zdjęcia produktu, jego cena oraz szczegółowy opis.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów,
a w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

Rozdział VIII Ceny i metody płatności

1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto). Cena brutto nie obejmuje kosztów wysyłki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b) płatność elektroniczna przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

Rozdział IX Rabaty, promocje, przeceny

Klienci sklepu mają możliwość korzystania z promocji. Promocja obejmuje upusty cenowe, dodanie dodatkowych produktów czy kuponów rabatowych. Produkty dostępne w ramach promocji są oferowane w określonej ilości, co ogranicza zakres trwania oferty do wyczerpania przecenionych towarów.

Rozdział X Realizacja zamówień:

1.Zamówienia należy składać poprzez Sklep na stronie canisecatus.pl, czas realizacji zamówienia 2 -3 dni roboczych (nie licząc czasu dostawy) od momentu zaksięgowania opłaty za zakupy na koncie sklepu (dla Klientów płacących przelewem na rachunek bankowy lub za pomocą karty kredytowej).

2.W niektórych wypadkach (niedostępność towaru u dystrybutora) okres realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi wpłaconą kwotę maksymalnie w terminie 14 dni od dnia poinformowania klienta o niedostępności towaru.

4.Zamówienia dokonuje osoba mająca konto. Rejestracji dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza.

5.Zamówienia, które nie zostaną opłacone (przelew) w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, są automatycznie anulowane. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo.

6.Wizerunek produktów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego, co wynika z parametrów technicznych użytego sprzętu komputerowego /tabletu.

Rozdział XI Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu .

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub
w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Rozdział XII Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus” z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000414047,
NIP 9492190990

Skr. Pocztowa 1727, ul. Mireckiego 31

42-208 Częstochowa

3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia w przedmiocie reklamacji, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia
w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki (najtańszy koszt, zgodnie z cennikiem poczty polskiej)

7. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Rozdział XIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus” z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000414047,
NIP 9492190990

Skr. Pocztowa 1727, ul. Mireckiego 31

42-208 Częstochowa

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia w przedmiocie reklamacji, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Rozdział XIV Koszty dostawy:

1.Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2.Koszty dostawy wyszczególnione są na stronie sklepu.

Rozdział XV Ograniczenia realizacji zamówienia

1.Zamówienia nie będą realizowane w czasie trwania urlopów oraz przerw świątecznych, na temat których informacje będą zamieszczane na stronie sklepu na bieżąco.

2.Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

Rozdział XVI Postanowienia końcowe

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

4.Regulamin dostępny jest w domenie canisecatus.pl lub może zostać wysłany na żądanie Użytkownika drogą poczty elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załącznik I – polityka-prywatnosci

Załącznik II Odstąpienie od umowy – odstapienie-od-umowy

Załącznik III Odstąpienie od umowy – odstapienie-od-umowy-swiadczenia-uslug

Załącznik IV Oświadczenie – reklamacja-towaru

Załącznik V Oświadczenie – reklamacja-uslugi